• Go开发-如何将应用整体打包进一个二进制可执行文件
 • 发布于 1个月前
 • 47 热度
  0 评论
概述
Go 编译后是一个 二进制可执行文件,部署非常简单。在 1.16 版本之后, Go 提供了 embed 包支持编译时嵌入静态文件, 这样就可以直接在程序中访问静态文件的内容了。结合这两个特性,可以将应用整体打包进一个二进制可执行文件。

常见应用场景
• 将音频、视频文件嵌入小工具内,比如笔者曾经做过一个后台下载小工具,在下载成功/失败时会有对应的提示语音
• 网站的静态资源,比如网站只有少量的静态资源 (icon, 图片,图表等) 文件,可以将这些文件打包进可执行文件
• 应用配置文件直接打包进可执行文件
• 自定义的静态文件服务

例子
测试文件
• 新建两个文件并写入一些字符串用作演示
• 新建一个 server.log 文件,写入如下内容
[Server]
[Server]
[Server]
• 新建一个 client.log 文件,写入如下内容
[Client]
[Client]
[Client]

单个文件的内容嵌入到字符串
注意 embed 注解的写法。
package main

import (
  _ "embed"
  "fmt"
)
// 堆代码 www.duidaima.com
//go:embed server.log
var log string

func main() {
  fmt.Printf("%s\n", log)
}

// $ go run main.go
// 输出如下 
/**
 [Server]
 [Server]
 [Server]
*/

嵌入文件系统 FS
FS: 表示只读的文件句柄集合
注意 embed 注解的写法。

嵌入单个文件
package main

import (
  "embed"
  "fmt"
)
// 堆代码 www.duidaima.com
//go:embed server.log
var license embed.FS

func main() {
  content, err := license.ReadFile("server.log")
  if err != nil {
    panic(err)
  } else {
    fmt.Printf("%s\n", content)
  }
}

// $ go run main.go
// 输出如下 
/**
 [Server]
 [Server]
 [Server]
*/

嵌入多个文件
注意 embed 注解的写法。
package main

import (
  "embed"
  "fmt"
)

//go:embed server.log client.log
var license embed.FS

func main() {
  content, err := license.ReadFile("server.log")
  if err != nil {
    panic(err)
  } else {
    fmt.Printf("%s\n", content)
  }

  content, err = license.ReadFile("client.log")
  if err != nil {
    panic(err)
  } else {
    fmt.Printf("%s\n", content)
  }
}

// $ go run main.go
// 输出如下 
/**
 [Server]
 [Server]
 [Server]
 [Client]
 [Client]
 [Client]
*/

小结
怎么样?embed 是不是功能强大,使用简单,赶紧去试试吧 :) 
用户评论