• JAVA开发如何连接mysql数据库
 • 发布于 3天前
 • 21 热度
  0 评论

连接数据库是我们开发信息管理系统最基本的操作,因为我们管理信息系统的业务数据都是放在数据库里存储的。市面上数据库的种类有很多,比如常用的数据库有SQLServer,Oracle,MySQL等。今天我们就用MySQL数据库为例子,讲解一下JDBC是如何连接MySQL的。本篇的知识很基础,主要是个一些刚学JAVA的同学演示一下,让他们知道连接JDBC的基本流程。

JDBC连接MySQL数据库代码如下:

import java.sql*;
 
public class TestJDBC {
  public static void main(String[] args) {
 
    Connection conn=null;
    Statement stmt=null;
    ResultSet rs=null;
    String sql="select * from student";
 
    try {
      //1.加载驱动
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      //2.连接mysql数据库
      conn=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/user","root","1234567");
      //3.通过数据库的连接操作数据库,实现增删改查
      stmt=conn.createStatement();
      rs=stmt.executeQuery(sql);
      while(rs.next()) {
        System.out.println(rs.getInt("id")+","+rs.getString("name")+","+rs.getInt("age"));
      }
    }catch(ClassNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    }catch(SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }finally {
      try {
        if(rs!=null) {
          rs.close();
        }
        if(stmt!=null) {
          stmt.close();
        }
        if(conn!=null) {
          conn.close();
        }
      }catch(SQLException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
  }
}
总结:

以上就是JDBC连接mysql数据库的例子,实现的代码很简单。第一步主要是先加载com.mysql.jdbc.Driver驱动,然后是连接数据库,这边要注意mysql数据库的地址要拼写正确,同时要传入正确的mysql数据库账号和密码。连接成功以后就可以进行正常的数据库增删查改操作啦。

用户评论