• C#如何实现RSA加密解密操作
 • 发布于 2个月前
 • 82 热度
  0 评论

前言:

我们在开发系统时对于一些敏感的数据往往需要进行加密解密操作。有些加密是可逆的,有些加密是不可逆的,比如经典的MD5加密就是典型的不可逆加密。所谓不可逆加密简单点说就是你即使知道加密的结果和加密用的秘钥,你也没办法逆推出加密前的原始数据。不过今天我们要讲的是可逆加密算法,即经典的RSA加密算法。


C#RSA加解密算法代码如下:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
 
namespace asjiang.Common
{
  /*
 堆代码 duidaima.com 
1.RSA加密解密:
 (1)获取密钥,这里是产生密钥,实际应用中可以从各种存储介质上读取密钥 (2)加密 (3)解密
2.RSA签名和验证
 (1)获取密钥,这里是产生密钥,实际应用中可以从各种存储介质上读取密钥 (2)获取待签名的Hash码 (3)获取签名的字符串 (4)验证
3.公钥与私钥的说明:
 (1)私钥用来进行解密和签名,是给自己用的。
 (2)公钥由本人公开,用于加密和验证签名,是给别人用的。
 (3)当该用户发送文件时,用私钥签名,别人用他给的公钥验证签名,可以保证该信息是由他发送的。当该用户接受文件时,别人用他的公钥加密,他用私钥解密,可以保证该信息只能由他接收到。
 
     */
  /// <summary>
  /// RSA加密解密及RSA签名和验证
  /// 1.RSA加密解密:
  /// </summary>
  public class RSACryption
  {
    #region RSA 加密解密
 
    #region RSA 的密钥产生
    /// <summary>
    /// RSA产生密钥
    /// </summary>
    /// <param name="xmlKeys">私钥</param>
    /// <param name="xmlPublicKey">公钥</param>
    public void RSAKey(out string xmlKeys, out string xmlPublicKey)
    {
      try
      {
        System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider rsa = new RSACryptoServiceProvider();
        xmlKeys = rsa.ToXmlString(true);
        xmlPublicKey = rsa.ToXmlString(false);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw ex;
      }
    }
    #endregion
 
    #region RSA加密函数
    //############################################################################## 
    //RSA 方式加密 
    //KEY必须是XML的形式,返回的是字符串 
    //该加密方式有长度限制的!
    //############################################################################## 
 
    /// <summary>
    /// RSA的加密函数
    /// </summary>
    /// <param name="xmlPublicKey">公钥</param>
    /// <param name="encryptString">待加密的字符串</param>
    /// <returns></returns>
    public string RSAEncrypt(string xmlPublicKey, string encryptString)
    {
      try
      {
        byte[] PlainTextBArray;
        byte[] CypherTextBArray;
        string Result;
        System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider rsa = new RSACryptoServiceProvider();
        rsa.FromXmlString(xmlPublicKey);
        PlainTextBArray = (new UnicodeEncoding()).GetBytes(encryptString);
        CypherTextBArray = rsa.Encrypt(PlainTextBArray, false);
        Result = Convert.ToBase64String(CypherTextBArray);
        return Result;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw ex;
      }
    }
    /// <summary>
    /// RSA的加密函数 
    /// </summary>
    /// <param name="xmlPublicKey">公钥</param>
    /// <param name="EncryptString">待加密的字节数组</param>
    /// <returns></returns>
    public string RSAEncrypt(string xmlPublicKey, byte[] EncryptString)
    {
      try
      {
        byte[] CypherTextBArray;
        string Result;
        System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider rsa = new RSACryptoServiceProvider();
        rsa.FromXmlString(xmlPublicKey);
        CypherTextBArray = rsa.Encrypt(EncryptString, false);
        Result = Convert.ToBase64String(CypherTextBArray);
        return Result;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw ex;
      }
    }
    #endregion
 
    #region RSA的解密函数    
    /// <summary>
    /// RSA的解密函数
    /// </summary>
    /// <param name="xmlPrivateKey">私钥</param>
    /// <param name="decryptString">待解密的字符串</param>
    /// <returns></returns>
    public string RSADecrypt(string xmlPrivateKey, string decryptString)
    {
      try
      {
        byte[] PlainTextBArray;
        byte[] DypherTextBArray;
        string Result;
        System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider rsa = new RSACryptoServiceProvider();
        rsa.FromXmlString(xmlPrivateKey);
        PlainTextBArray = Convert.FromBase64String(decryptString);
        DypherTextBArray = rsa.Decrypt(PlainTextBArray, false);
        Result = (new UnicodeEncoding()).GetString(DypherTextBArray);
        return Result;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw ex;
      }
    }
    /// <summary>
    /// RSA的解密函数 
    /// </summary>
    /// <param name="xmlPrivateKey">私钥</param>
    /// <param name="DecryptString">待解密的字节数组</param>
    /// <returns></returns>
    public string RSADecrypt(string xmlPrivateKey, byte[] DecryptString)
    {
      try
      {
        byte[] DypherTextBArray;
        string Result;
        System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider rsa = new RSACryptoServiceProvider();
        rsa.FromXmlString(xmlPrivateKey);
        DypherTextBArray = rsa.Decrypt(DecryptString, false);
        Result = (new UnicodeEncoding()).GetString(DypherTextBArray);
        return Result;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw ex;
      }
    }
    #endregion
 
    #endregion
 
    #region RSA数字签名
 
    #region 获取Hash描述表    
    /// <summary>
    /// 获取Hash描述表
    /// </summary>
    /// <param name="strSource">待签名的字符串</param>
    /// <param name="HashData">Hash描述</param>
    /// <returns></returns>
    public bool GetHash(string strSource, ref byte[] HashData)
    {
      try
      {
        byte[] Buffer;
        System.Security.Cryptography.HashAlgorithm MD5 = System.Security.Cryptography.HashAlgorithm.Create("MD5");
        Buffer = System.Text.Encoding.GetEncoding("GB2312").GetBytes(strSource);
        HashData = MD5.ComputeHash(Buffer);
        return true;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw ex;
      }
    }
 
    /// <summary>
    /// 获取Hash描述表
    /// </summary>
    /// <param name="strSource">待签名的字符串</param>
    /// <param name="strHashData">Hash描述</param>
    /// <returns></returns>
    public bool GetHash(string strSource, ref string strHashData)
    {
      try
      {
        //从字符串中取得Hash描述 
        byte[] Buffer;
        byte[] HashData;
        System.Security.Cryptography.HashAlgorithm MD5 = System.Security.Cryptography.HashAlgorithm.Create("MD5");
        Buffer = System.Text.Encoding.GetEncoding("GB2312").GetBytes(strSource);
        HashData = MD5.ComputeHash(Buffer);
        strHashData = Convert.ToBase64String(HashData);
        return true;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw ex;
      }
    }
 
    /// <summary>
    /// 获取Hash描述表
    /// </summary>
    /// <param name="objFile">待签名的文件</param>
    /// <param name="HashData">Hash描述</param>
    /// <returns></returns>
    public bool GetHash(System.IO.FileStream objFile, ref byte[] HashData)
    {
      try
      {
        //从文件中取得Hash描述 
        System.Security.Cryptography.HashAlgorithm MD5 = System.Security.Cryptography.HashAlgorithm.Create("MD5");
        HashData = MD5.ComputeHash(objFile);
        objFile.Close();
        return true;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw ex;
      }
    }
 
    /// <summary>
    /// 获取Hash描述表
    /// </summary>
    /// <param name="objFile">待签名的文件</param>
    /// <param name="strHashData">Hash描述</param>
    /// <returns></returns>
    public bool GetHash(System.IO.FileStream objFile, ref string strHashData)
    {
      try
      {
        //从文件中取得Hash描述 
        byte[] HashData;
        System.Security.Cryptography.HashAlgorithm MD5 = System.Security.Cryptography.HashAlgorithm.Create("MD5");
        HashData = MD5.ComputeHash(objFile);
        objFile.Close();
        strHashData = Convert.ToBase64String(HashData);
        return true;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw ex;
      }
    }
    #endregion
 
    #region RSA签名
    /// <summary>
    /// RSA签名
    /// </summary>
    /// <param name="strKeyPrivate">私钥</param>
    /// <param name="HashbyteSignature">待签名Hash描述</param>
    /// <param name="EncryptedSignatureData">签名后的结果</param>
    /// <returns></returns>
    public bool SignatureFormatter(string strKeyPrivate, byte[] HashbyteSignature, ref byte[] EncryptedSignatureData)
    {
      try
      {
        System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider RSA = new System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider();
 
        RSA.FromXmlString(strKeyPrivate);
        System.Security.Cryptography.RSAPKCS1SignatureFormatter RSAFormatter = new System.Security.Cryptography.RSAPKCS1SignatureFormatter(RSA);
        //设置签名的算法为MD5 
        RSAFormatter.SetHashAlgorithm("MD5");
        //执行签名 
        EncryptedSignatureData = RSAFormatter.CreateSignature(HashbyteSignature);
        return true;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw ex;
      }
    }
 
    /// <summary>
    /// RSA签名
    /// </summary>
    /// <param name="strKeyPrivate">私钥</param>
    /// <param name="HashbyteSignature">待签名Hash描述</param>
    /// <param name="m_strEncryptedSignatureData">签名后的结果</param>
    /// <returns></returns>
    public bool SignatureFormatter(string strKeyPrivate, byte[] HashbyteSignature, ref string strEncryptedSignatureData)
    {
      try
      {
        byte[] EncryptedSignatureData;
        System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider RSA = new System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider();
        RSA.FromXmlString(strKeyPrivate);
        System.Security.Cryptography.RSAPKCS1SignatureFormatter RSAFormatter = new System.Security.Cryptography.RSAPKCS1SignatureFormatter(RSA);
        //设置签名的算法为MD5 
        RSAFormatter.SetHashAlgorithm("MD5");
        //执行签名 
        EncryptedSignatureData = RSAFormatter.CreateSignature(HashbyteSignature);
        strEncryptedSignatureData = Convert.ToBase64String(EncryptedSignatureData);
        return true;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw ex;
      }
    }
 
    /// <summary>
    /// RSA签名
    /// </summary>
    /// <param name="strKeyPrivate">私钥</param>
    /// <param name="strHashbyteSignature">待签名Hash描述</param>
    /// <param name="EncryptedSignatureData">签名后的结果</param>
    /// <returns></returns>
    public bool SignatureFormatter(string strKeyPrivate, string strHashbyteSignature, ref byte[] EncryptedSignatureData)
    {
      try
      {
        byte[] HashbyteSignature;
 
        HashbyteSignature = Convert.FromBase64String(strHashbyteSignature);
        System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider RSA = new System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider();
 
        RSA.FromXmlString(strKeyPrivate);
        System.Security.Cryptography.RSAPKCS1SignatureFormatter RSAFormatter = new System.Security.Cryptography.RSAPKCS1SignatureFormatter(RSA);
        //设置签名的算法为MD5 
        RSAFormatter.SetHashAlgorithm("MD5");
        //执行签名 
        EncryptedSignatureData = RSAFormatter.CreateSignature(HashbyteSignature);
 
        return true;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw ex;
      }
    }
 
    /// <summary>
    /// RSA签名
    /// </summary>
    /// <param name="strKeyPrivate">私钥</param>
    /// <param name="strHashbyteSignature">待签名Hash描述</param>
    /// <param name="strEncryptedSignatureData">签名后的结果</param>
    /// <returns></returns>
    public bool SignatureFormatter(string strKeyPrivate, string strHashbyteSignature, ref string strEncryptedSignatureData)
    {
      try
      {
        byte[] HashbyteSignature;
        byte[] EncryptedSignatureData;
        HashbyteSignature = Convert.FromBase64String(strHashbyteSignature);
        System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider RSA = new System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider();
        RSA.FromXmlString(strKeyPrivate);
        System.Security.Cryptography.RSAPKCS1SignatureFormatter RSAFormatter = new System.Security.Cryptography.RSAPKCS1SignatureFormatter(RSA);
        //设置签名的算法为MD5 
        RSAFormatter.SetHashAlgorithm("MD5");
        //执行签名 
        EncryptedSignatureData = RSAFormatter.CreateSignature(HashbyteSignature);
        strEncryptedSignatureData = Convert.ToBase64String(EncryptedSignatureData);
        return true;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw ex;
      }
    }
    #endregion
 
    #region RSA 签名验证
    /// <summary>
    /// RSA签名验证
    /// </summary>
    /// <param name="strKeyPublic">公钥</param>
    /// <param name="HashbyteDeformatter">Hash描述</param>
    /// <param name="DeformatterData">签名后的结果</param>
    /// <returns></returns>
    public bool SignatureDeformatter(string strKeyPublic, byte[] HashbyteDeformatter, byte[] DeformatterData)
    {
      try
      {
        System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider RSA = new System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider();
        RSA.FromXmlString(strKeyPublic);
        System.Security.Cryptography.RSAPKCS1SignatureDeformatter RSADeformatter = new System.Security.Cryptography.RSAPKCS1SignatureDeformatter(RSA);
        //指定解密的时候HASH算法为MD5 
        RSADeformatter.SetHashAlgorithm("MD5");
        if (RSADeformatter.VerifySignature(HashbyteDeformatter, DeformatterData))
        {
          return true;
        }
        else
        {
          return false;
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw ex;
      }
    }
    /// <summary>
    /// RSA签名验证
    /// </summary>
    /// <param name="strKeyPublic">公钥</param>
    /// <param name="strHashbyteDeformatter">Hash描述</param>
    /// <param name="DeformatterData">签名后的结果</param>
    /// <returns></returns>
    public bool SignatureDeformatter(string strKeyPublic, string strHashbyteDeformatter, byte[] DeformatterData)
    {
      try
      {
        byte[] HashbyteDeformatter;
        HashbyteDeformatter = Convert.FromBase64String(strHashbyteDeformatter);
        System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider RSA = new System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider();
        RSA.FromXmlString(strKeyPublic);
        System.Security.Cryptography.RSAPKCS1SignatureDeformatter RSADeformatter = new System.Security.Cryptography.RSAPKCS1SignatureDeformatter(RSA);
        //指定解密的时候HASH算法为MD5 
        RSADeformatter.SetHashAlgorithm("MD5");
        if (RSADeformatter.VerifySignature(HashbyteDeformatter, DeformatterData))
        {
          return true;
        }
        else
        {
          return false;
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw ex;
      }
    }
    /// <summary>
    /// RSA签名验证
    /// </summary>
    /// <param name="strKeyPublic">公钥</param>
    /// <param name="HashbyteDeformatter">Hash描述</param>
    /// <param name="strDeformatterData">签名后的结果</param>
    /// <returns></returns>
    public bool SignatureDeformatter(string strKeyPublic, byte[] HashbyteDeformatter, string strDeformatterData)
    {
      try
      {
        byte[] DeformatterData;
        System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider RSA = new System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider();
        RSA.FromXmlString(strKeyPublic);
        System.Security.Cryptography.RSAPKCS1SignatureDeformatter RSADeformatter = new System.Security.Cryptography.RSAPKCS1SignatureDeformatter(RSA);
        //指定解密的时候HASH算法为MD5 
        RSADeformatter.SetHashAlgorithm("MD5");
        DeformatterData = Convert.FromBase64String(strDeformatterData);
        if (RSADeformatter.VerifySignature(HashbyteDeformatter, DeformatterData))
        {
          return true;
        }
        else
        {
          return false;
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw ex;
      }
    }
    /// <summary>
    /// RSA签名验证
    /// </summary>
    /// <param name="strKeyPublic">公钥</param>
    /// <param name="strHashbyteDeformatter">Hash描述</param>
    /// <param name="strDeformatterData">签名后的结果</param>
    /// <returns></returns>
    public bool SignatureDeformatter(string strKeyPublic, string strHashbyteDeformatter, string strDeformatterData)
    {
      try
      {
        byte[] DeformatterData;
        byte[] HashbyteDeformatter;
        HashbyteDeformatter = Convert.FromBase64String(strHashbyteDeformatter);
        System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider RSA = new System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider();
        RSA.FromXmlString(strKeyPublic);
        System.Security.Cryptography.RSAPKCS1SignatureDeformatter RSADeformatter = new System.Security.Cryptography.RSAPKCS1SignatureDeformatter(RSA);
        //指定解密的时候HASH算法为MD5 
        RSADeformatter.SetHashAlgorithm("MD5");
        DeformatterData = Convert.FromBase64String(strDeformatterData);
        if (RSADeformatter.VerifySignature(HashbyteDeformatter, DeformatterData))
        {
          return true;
        }
        else
        {
          return false;
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw ex;
      }
    }
    #endregion
 
    #endregion
 
  }
}

用户评论